Koostöös loome turvalisust

Kes on abipolitseinik?

Abipolitseinik on inimene, kes vabatahtlikult oma vabast ajast osaleb erinevates politseivaldkondade tegevustes seaduses sätestatud alustel ja korras selle eest tasu saamata. Abipolitseinik ei kuulu politseiametnike koosseisu, kuid peab järgima ametnike eetikakoodeksis sätestatud põhimõtteid. Abipolitseiniku pädevuses on politsei abistamine avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel ja tõrjumisel ning avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel.

Miks liituda?

Abipolitseinikuna on sul võimalus olla lahutamatu osa Eesti politseist ja koos töötades muuta Eesti turvalisemaks. Eesti abipolitseinike süsteemi vastu on tundnud huvi ka teised riigid. Meie süsteem näitab, et riik usaldab vabatahtlikke, mis omakorda näitab, et rahvas usaldab oma riiki. Lisaks on sul võimalus pälvida kogukonna austus, toetus ja tuntus. Abipolitseinik pühendub, võtab vastutuse ja kohustuse ning loob turvalisust mitte enda, vaid kõigi oma kodukandi inimeste jaoks. Abipolitseiniku staatusse astudes annab ta selge sõnumi, et riik on inimeste oma ja turvalisus inimeste teha.

Mida abipolitseinik teha saab?

Abipolitseiniku panust oodatakse ja hinnatakse väga paljudes politseilistes valdkondades. Abipolitseinikuks olemine ei tähenda ainult patrullimist tänaval. Lisaks patrullile panustavad abipolitseinikud vastavalt piirkonna eripärale ja võimalustele erinevates valdkondades nagu näiteks ennetustegevuses, kriminaalpolitsei tegevuses, piirivalves, piirkondlikus politseitöös, liiklusjärelevalves, migratsiooni järelevalves, koolituste läbiviimisel, teenindussaalides ja arenduses.

Milliseid oskusi ja teadmisi saad omandada?

Liitudes meie meeskonnaga omandad suuresti praktilisi oskusi, mida on võimalus rakendada ka oma igapäevaelus. Lisaks on sul kohustus/võimalus omandada täiendavaid oskusi, mis laiendavad sinu silmaringi ja kaitsevad sind võimalike ohtude eest, nagu näiteks enesekaitse oskus, suhtlemisoskus, ohutu sõidu oskus, erivahendite kasutamise oskus, kriisisituatsioonis toimetulek, meediaga suhtlemine ja esmaabi. Regulaarselt toimuvad treeningud aitavad sul arendada oma füüsilisi võimeid ja teoreetiliste teadmiste rakendamist.

Abipolitseinike motiveerimine ja tunnustamine

Lisaks politseilistele tegevustele kaasatakse abipolitseinikke erinevatele spordi-, vabaaja- ning organisatsioonikultuuri üritustele. Olgu selleks siis suve- või talvepäevad, jõulupidu või perepäev. Aastaringselt toimuvad erinevad spordivõistlused (kergejõustik, korvpall, krossijooks, laskmine, orienteerumine, sulgpall, suusatamine, ujumine, võrkpall, lauatennis jne).

Eestile ning Politsei- ja Piirivalveametile tähtsaid aastapäevi tähistatakse pidulike aktustega. Parimaid abipolitseinikke tunnustatakse politseiliste ergutustega.

Nii nagu politseiametnikud, võtavad ka abipolitseinikud mõõtu piirkondlikel ja ülevabariigilistel kutsemeisterlikkuse võistlustel. Lisaks toimub palju muid rühmasiseseid üritusi, mille korraldamine ja eestvedamine toimub eelkõige konkreetse rühma poolt.

Abipolitseinike hüved ja tagatised

Hüvitise maksmine abipolitseiniku töövõimetuse ja hukkumise korral ning varalise kahju tekkimisel toimub sarnastel alustel, mis politseiametnikel. Lisaks hüvitatakse vajadusel abipolitseinike transpordi-, side- ja tervisekontrolli kulud. Nimetatud kulud hüvitatakse, kui need on põhjendatud, vajalikud ning seotud politseitegevuses osalemisega.

Vaata lisaks: