Koostöös loome turvalisust

Töökorraldus ja koolitus

Töökorraldus
Abipolitseinik kaasatakse politsei tegevusse selle prefektuuri tööpiirkonnas, kus ta on abipolitseinikuks kinnitatud, abipolitseiniku nõusolekul võidakse teda kaasata politsei tegevusse ka muus piirkonnas. Abipolitseinike üksus koosneb rühmadest, mis moodustatakse territoriaalsuse ja vajadusel funktsionaalsuse põhimõttel. Üldjuhul on politseijaoskonna territoorium rühma piirkonnaks. Abipolitseinike üksust ja selle rühma juhivad kindlaks määratud politseiametnikud, kelle ülesandeks on igapäevaselt juhendada abipolitseiniku tegevust, mis tähendab abipolitseinikule tema ülesannete täitmiseks vajalike toimingute, meetodite ja taktika õpetamist ning konkreetsete ülesannete andmist (varustades ka vajalike menetlusblankettidega), nende täitmise kontrollimist ja abistamist.

Koolitus
Abipolitseinikuks saamise eeldus on läbida esimese astme õpe, mille kestvus on vähemalt 40 tundi. Väljaõpe viiakse läbi auditoorse ja iseseisva töö vormis. Õpe viiakse läbi töövälisel ajal, kas nädalavahetustel või nädala sees õhtustel aegadel. Õppe läbinud saavad õiguse osaleda politsei tegevuses koos politseiametnikuga.

Esimese astme õppe käigus antakse osalejatele abipolitseiniku teenistuseks vajalikud teoreetilised ja praktilised algteadmised, õppe lõppedes tuleb kanddaadil sooritada arvestus. Arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise korral on abipolitseiniku kandidaadil õigus kahele kordusarvestusele

Esimese astme õpe sisaldab koolitusi järgnevatel teemadel:

 • Õiguse alused
 • Abipolitseiniku kaasamine
 • Haldusmenetlus ja meetmete rakendamine
 • Ennetus ja järelevalve
 • Lastekaitse
 • Tegevus sündmuskohal
 • Isikutega suhtlemine
 • Vahetu sund ja eriettevalmistus
 • Esmaabi
 • Raadioside kasutamine


Vähemalt üks kord kalendriaastas peab abipolitseinik oma kvalifikatsiooni tagamiseks läbima täiendusõppe ja sooritama arvestuse.

Kui abipolitseinik soovib isesisvalt täita politsei ülesannet, tuleb tal läbida teise astme õpe, mis kestab samuti vähemalt 40 tundi ja lõpeb arvestusega. Arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise korral on abipolitseinikul õigus kahele kordusarvestusele. Teise astme õppe eelduseks on esimese astme õppe edukas läbimine ning politsei tegevuses osalemine vähemalt 100 tundi. Teise astme õppes omandatakse iseseisvaks ülesande täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused, õpe viiakse läbi esimese astme õppekava alusel, kuid süvendatult.

Erisused
Isikutele, kes on olnud teenistuses  politseiametnikuna või piirivalveametnikuna, julgeolekuasutuse ametnikule ja turvatöötaja kvalifikatsiooni omavale isikule, kes on läbinud turvatöötaja põhiõppe, ei ole abipolitseiniku esimese ja teise astme õpe kohustuslik.

Tulirelvaõpe
Kui abipolitseinikul on ülesande täitmisel vaja kanda tulirelva, peab ta lisaks esmaõppele läbima tulirelvaõppe, mis kestab vähemalt 40 tundi ning lõpeb arvestusega.
 
Tulirelva õppe, käigus omandatakse:

 • teadmised tulirelva kandmise ja kasutamise õiguslikest alustest;
 • teadmised ja oskused tulirelva hooldusest, käsitsemisest ja esmaabist;
 • praktiline laskeoskus.


Kui abipolitseinikuks kandideerib isik, kes on olnud teenistuses politseiametnikuna, piirivalveametnikuna või julgeolekuasutuse ametnikuna, võib ta soovi korral läbida tulirelvaõppe või sooritada kohe vastava arvestuse.