Koostöös loome turvalisust

Miks liituda?

Miks liituda?
Abipolitseinikuna on sul võimalus igapäeva rutiinist välja saada, pälvida kogukonna austus, toetus ja tuntus. Sul on võimalus anda oma panus kogukonna turvalisemaks muutmisel. Saada endale uued tuttavad ja sõbrad ning paremad eelised tööturul.

Kes on abipolitseinik?
Abipolitseinik on isik, kes oma vabast tahtest ja vabast ajast, ilma palka saamata abistab politseid avaliku korra tagamisel ja turvalisuse loomisel abipolitseiniku seaduse ja muude seaduste ning õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras. Abipolitseinik ei kuulu politseiametnike koosseisu, kuid politsei tegevuses osalemise ajal on abipolitseinik riigivõimu esindaja, kelle seaduslikud korraldused on täitmiseks kohustuslikud.

Abipolitseiniku pädevus võib isiku taotlusel piirduda ainult politsei abistamisega süüteoennetuses. Sel juhul ei rakenda abipolitseinik riiklikke järelevalvemeetmeid ega sundi.

Mida abipolitseinik teha saab?
Abipolitseinikuna on võimalus osaleda reageeriva abijõuna politseitegevuses või ennetustegevuses.

Abipolitseinikul on võimalus:

 • osaleda patrullis ja teeninda väljakutseid;
 • teostada liiklusjärelevalvet ja migratsiooni järelevalvet;
 • osaleda koos noorsoopolitseinike alaealiste õigusrikkumiste väljaselgitamises;
 • koos piirkonnapolitseinikega tagada avalikku korda, sh suurüritustel ja kohaliku piirkonna üritustel nagu jaanituli, külapäevad, laadada jne;
 • osaleda politseioperatsioonidel nagu „kõik puhuvad“;
 • osaleda kadunud isikute maastikuotsingutel;
 • olla ise uute abipolitseinike värbajaks;
 • tutvustada politsei ja abipolitseiniku rolli ennetusüritustel ja perepäevadel;
 • abistada kriminaalpolitseid.


Abipolitseinik võib üldjuhul valida, millises piirkonnas ta töötada soovib. Samas tuleb olla valmis vajadusel minna appi ka teistesse piirkondadesse.

Mida uut abipolitseinik juurde õpib?
Abipolitseinikuna panustades ja koolitustel osaledes on võimalus omandada/parandada:

 • enesekaitseoskusi
 • suhtlemisoskusi
 • ohutu sõidu oskusi
 • erivahendite kasutamise oskusi
 • kriisisituatsioonis toimetulekut
 • meediaga suhtlemist
 • esmaabi
 • parandab oma füüsilisi võimeid.


Eelkõige omandatakse praktilised oskused, mida on võimalus sageli rakendada ka oma igapäeva elus.

Millised on abipolitseiniku koolituse võimalused?
Abipolitseinikuks saamise eeldus on läbida esimese astme õpe, mille läbinul on:

 • teadmised riigi põhikorra, isikute õiguste ja vabaduste ning politsei tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
 • teadmised avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel, tõrjumisel ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel osalemiseks;
 • teadmised liiklusturvalisuse tagamisel osalemiseks;
 • teadmised liiklusjärelevalve teostamisel osalemiseks;
 • teadmised ja oskused abipolitseiniku seaduses sätestatud meetmete rakendamiseks ja vahetu sunni kohaldamiseks;
 • oskused esmaabi andmiseks;
 • teadmised ja oskused külmrelvade ja gaasirelvade ning erivahendite käsitsemiseks.


Kui üldjuhul osaleb abipolitseinik politsei tegevuses koos politseiametnikuga, siis teise astme õppe edukalt läbimise korral on abipolitseinikul võimalus teostada iseseisvalt politsei ülesandel järelevalvet avalikus kohas käitumise nõuete üle.

Lisaks toimub igal aastal kohustuslik täiendusõpe, mille raames täiendatakse abipolitseikule igapäeva tööks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Abipolitseinike oskuste parandamiseks viiakse vajaduse ja võimaluse piires läbi ka järgnevaid täiendkoolitusi: ohutu autosõidu koolitus, enesekaitse, turvataktika ja erivahendite koolitus (sh nuia kasutamise koolitus), maastikuotsingu koolitus-õppus, veeohutusalane koolitus, liiklusreguleerimise koolitus jne.

Abipolitseinikke motiveerimine ja tunnustamine:

 • vähemalt kord aastas toimub abipolitseinike tänuüritus;
 • alates 2013. aastast valitakse igas politseijaoskonnas aasta parim abipolitseinik;
 • parimaid abipolitseinike tunnustatakse politseiliste ergutustega;
 • osavamad abipolitseinikud selgitatakse välja kutsemeisterlikkuse võistlustel;
 • lisaks tunnustavad ja tänavad kohalikud omavalitused piirkonna aktiivsemaid ja tublimaid abipolitseinikke;
 • abipolitseinikele korraldatakse erinevad motivatsiooniüritusi- suvepäevad, jõulupeod, väljasõidud, spordipäevad, perepäevad, jne.


Mis on abipolitseinike sotsiaalsed garantiid?
Hüvitise maksmine abipolitseiniku töövõimetuse ja hukkumise korral ning varalise kahju tekkimisel toimub sarnastel alustel, mis politseiametnikel. Lisaks hüvitatakse vajadusel abipolitseinike transpordi-, side- ja tervisekontrolli kulud. Nimetatud kulud hüvitatakse, kui need on põhjendatud, vajalikud ning seotud politseitegevuses osalemisega.