Koostöös loome turvalisust

Kuidas liituda?

Abipolitseinik on suure südamega inimene.

Ta teeb midagi, mida pole silmaga näha, ent mis on iga päev tunda ning puudumise korral valusalt igatsetud. Ta pühendub, võtab vastutuse ja kohustuse ning loob turvalisust mitte enda, vaid kõigi oma kodukandi inimeste jaoks. Abipolitseiniku staatusse astudes annab ta selge sõnumi, et riik on inimeste oma ja turvalisus inimeste teha.

Nõuded abipolitseiniku kandidaadile

 • Eesti kodanik
 • teovõimeline
 • vähemalt 18-aastane
 • vähemalt põhiharidus
 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel
 • ei ole karistatud tahtlikult toimepandud esimese astme kuriteo eest
 • ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest
 • ei ole kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav
 • ei ole jõustunud kohtuotsusega ära võetud politseiametniku ametikohal töötamise õigust
 • ei ole sõltuvuses alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine kasutamisest või kes ei ole psüühikahäirega, raskekujulise isiksuse- või käitumishäirega;
 • ei ole sellise tervisehäirega, mis takistab tal abipolitseiniku ülesannete täitmist
 • oma käitumise poolest sobib abipolitseiniku ülesandeid täitma ning kelle käitumine või eluviis ei ohusta tema enda ega teise isiku turvalisust
 • vastab abipolitseiniku kutsesobivuse nõuetele


Abipolitseiniku kutsesobivuse nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Abipolitseinikuks astuda soovija esitab Politsei- ja Piirivalveametile:

 • kirjaliku taotluse
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • tervisetõendi, välja arvatud juhul kui tal on nii kehtiv mootorsõiduki juhtimisõigus kui ka kehtiv relvaluba või kui ta soovib osaleda ainult süüteoennetuses
 • abipolitseiniku ankeedi
 • soovitavalt digifoto (või foto paberkandjal mõõtmetega 4×5 cm)
 • iseloomustuse tööandjalt või õppeasutuselt või soovituse politseiametnikult
 • eesti keele tasemetunnistuse koopia, kui haridus ei ole omandatud eesti keeles
 • vajaduse korral mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu tõendava dokumendi koopia
 • vajaduse korral relvaloa koopia

Kui Sa soovid astuda abipolitseinikuks, siis võta ühendust oma piirkonna koordinaatoriga.

Ida prefektuur
Madis Märdin
telefon: 337 2352
e-post: madis.mardin@politsei.ee


Lõuna prefektuur
Ly Brikkel 
telefon: 730 8753
e-post: ly.brikkel@politsei.ee

Lääne prefektuur
Malle Leetsar
telefon: 444 6435
e-post: malle.leetsar@politsei.ee

Põhja prefektuur
Katrin Link
telefon: 612 4010
e-post: katrin.link@politsei.ee