Koostöös loome turvalisust

KKK

ÜLDISED TEEMAD

Millega abipolitseinikud tegelevad?
Abipolitseinik abistab politseid ohu ennetamisel, selle välja selgitamisel ning kõrvaldamisel. Igapäevaselt tegelevad abipolitseinikud:

 • avaliku korra tagamisega patrullis;
 • abistavad piirkonnapolitseinikku;
 • abistavad piirivalvet;
 • abistavad kriminaalpolitseid;
 • teostavad liiklusjärelvalvet;
 • on abiks ennetustegevuste läbiviimisel, sh loengute pidamisel koolides ja lasteaedades. Samuti abistavad abipolitseinike tegevuse koordineerimisel ning koolituste läbiviimisel.


ABIPOLITSEINIKUKS KANDIDEERIMINE

Sooviksin saada abipolitseinikuks, mis ma selleks tegema pean?
Esmased tegevused - tuleks kirjutada avaldus ja täita abipolitseiniku ankeet. Täidetud ankeet tuleb saata või tuua lähimasse politseijaoskonda või saata regioonide vabatahtlike tegevuse koordineerijatele. Peale kutsesobivuse vestlust ning ankeedi politsei poolset menetlemist tuleb esitada:

 • Isikut tõendava dokumendi koopia
 • Haridust tõendava dokumendi koopia
 • Tervisetõend
 • Kaks fotot mõõtmetega 4x5 cm
 • Iseloomustus tööandjalt või õppeasutuselt või soovitus politseiametnikult
 • Eesti keele tasemetunnistuse koopia, kui haridus ei ole omandatud eesti keeles

 
Lisaks eelnevale nimekirjale tuleb täita füüsilise katse normatiiv ning valida üks kolmest variandist:

 • 3000 m jooks – 25.00 minutit
 • 500 m ujumine – 16.00 minutit
 • 6000 m sõudmine sõudeergomeetril – 34. 00 minutit

 
Kui kõik dokumendid on esitatud ja füüsiline test sooritatud tuleb viimasena läbida I astme abipolitseiniku õppe. Kui I aste on läbitud, kinnitatakse kandidaat abipolitseinikuks.
 
Kui mul on ainult põhiharidus, kas ma siis ka saan tulla abipolitseinikuks?
Abipolitseinikuks võib nimetada 18-aastaseks saanud vähemalt põhiharidusega Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt vähemalt B2-tasemel ning kes vastab abipolitseiniku kutsesobivuse nõuetele. Kui on soov saada iseseisva pädevusega abipolitseinikus, ehk läbida II astme koolitus, on nõutud keskharidus ja eesti keele oskus vähemalt C1 – tasemel.

Kas ma saan hakata abipolitseinikuks kui mind on eelnevalt kohtu poolt karistatud kriminaalkuriteo eest?
Abipolitseinikuks võetakse isik, keda ei ole karistatud tahtlikult toimepandud esimese astme kuriteo eest,  kellel ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest ja kes ei ole kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav.

Kas ma saan hakata abipolitseinikuks kui politsei on mind eelnevalt karistanud väärtegude toimepanemise eest?
Varasem väärteokaristus ei pruugi olla takistuseks, iga inimese puhul vaadatakse individuaalselt tema varasemat käitumist, rikkumist ja selle iseloomu.

Kas abipolitseiniku väljaõppe koolitused on tasulised?
Ei, koolitus on kandidaatidele tasuta. Selle organiseerib ja korraldab prefektuur.

Kui mul on läbitud osad õppeained, mida käsitletakse abipolitseiniku koolitusel, kas ma siis pean ikka neist osa võtma?
Kui on varasemalt omandatud koolituse sisule vastavad teadmised ja oskused ning kandidaadil on võimalik esitada selle kohta tõend või tunnistus, siis üldjuhul arvestatakse kandidaadi varasemat õpikogemust.


POLITSEILISES TEGEVUSES OSALEMINE

Kas abipolitseinik saab politseilise tegevuses osalemise eest palka?
Ei, abipolitseinik osaleb politseilises tegevuses omast vabast ajast ning selle eest ei maksta töötasu. Küll aga tunnustatakse igal aastal parimaid abipolitseinikke.

Kas ma pean ise abipolitseiniku vormiriietuse ostma?
Ei, riik tagab abipolitseinikele vormid riiklikust eelarvest. Abipolitseinikele väljastatakse vorm vastavalt vajadusele ja võimalustele.

Kas abipolitseinik tohib politseiautot juhtida?
Jah, kui tal on läbitud alarmsõidu koolitus.
 
Kas abipolitseinik võib politseilise tegevuse ajal kanda tulirelva?
Tulirelv väljastatakse juhul kui abipolitseinik on läbinud vastava väljaõppe.

Kui ma olen abipolitseinik ning tahan käia iseseisvalt patrullis, kas ma saan seda teha?
Jah, abipolitseinik saab käia iseseisvalt, st ilma politseiametnikuta patrullis koos teise abipolitseinikuga, seda juhul, kui abipolitseinik on omandanud vastava pädevuse ja läbinud väljaõppe.

Kas abipolitseinikuna saan "teha trahvi"?
Ei saa, abipolitseinikul puudub süüteomenetlusõigus.

Kas ma olen vabastatud trahvide saamisest,  kui ma olen ise abipolitseinik?
Ei, pannes toime seaduse rikkumise,  karistatakse abipolitseinikku samamoodi nagu tavakodanikku.

Kui ma rikun seadust tavakodanikuna, kuid olen abipolitseinik, kas ma saan jätkata abipolitseinikuna?
Rikkudes seadust tavakodanikuna vastutab abipolitseinik oma rikkumiste eest nagu iga teine kodanik. Abipolitseinikuna jätkamist sellisel juhul kaalutakse väga põhjalikult ning sõltuvalt rikkumise iseloomust tehakse otsus.

Kui ma abipolitseinikuna osalen politseilises tegevuses koos politseiametnikuga ning oma tegevusega kuritarvitan oma seisundit, kas minu tegevuse eest vastutab politseinik?
Ei, pannes toime seaduse rikkumise hoolimata sellest, kas abipolitseinik on koos politseiametnikuga või mitte, vastutab abipolitseinik enda tegevuse või tegevusetuse eest iseseisvalt.

Kas turvamehena tööl olles võin esitleda ennast abipolitseinikuna?
Ei, olles tööl turvamehena või kandes turvaettevõtte vormiriietust, on keelatud ennast esitleda kui abipolitseinik, sest sellel hetkel ei esindata riiki ega teostata riigivõimu.

Mis juhtub kui mul purunevad isiklikud esemed või vorm politseilises tegevuses osaledes?
Vastavalt abipolitseiniku seadusele on abipolitseinikul õigus saada hüvitist politseilise tegevuse käigus purunenud või kahjustada saanud asjade eest.

VAATA LISAKS