Koostöös loome turvalisust

Abipolitseinike töökorraldus ja koolitused

Töökorraldus

Abipolitseinik kaasatakse politsei tegevusse selle prefektuuri tööpiirkonnas, kus ta on abipolitseinikuks kinnitatud, abipolitseiniku nõusolekul võidakse teda kaasata politsei tegevusse ka muus piirkonnas. Abipolitseinike üksus koosneb rühmadest, mis moodustatakse territoriaalsuse ja vajadusel funktsionaalsuse põhimõttel. Üldjuhul on politseijaoskonna territoorium rühma piirkonnaks. Abipolitseinike üksust ja selle rühma juhivad kindlaks määratud politseiametnikud, kelle ülesandeks on igapäevaselt juhendada abipolitseiniku tegevust, mis tähendab abipolitseinikule tema ülesannete täitmiseks vajalike toimingute, meetodite ja taktika õpetamist ning konkreetsete ülesannete andmist (varustades ka vajalike dokumentidega), nende täitmise kontrollimist ja abistamist.

Koolitus

Abipolitseinikuks saamise eeldus on läbida esimese astme õpe, mille kestvus on vähemalt 40 tundi. Väljaõpe viiakse läbi auditoorse ja iseseisva töö vormis. Õpe viiakse läbi töövälisel ajal, kas nädalavahetustel või nädala sees õhtustel aegadel. Õppe läbinud saavad õiguse osaleda politsei tegevuses koos politseiametnikuga.

Esimese astme õppe käigus antakse osalejatele abipolitseiniku teenistuseks vajalikud teoreetilised ja praktilised algteadmised, õppe lõppedes tuleb kandidaadil sooritada arvestus. Arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise korral on abipolitseiniku kandidaadil õigus kahele kordusarvestusele kolme kalendrikuu jooksul.

Esimese astme õpe sisaldab koolitusi järgnevatel teemadel:

  • Õiguse alused
  • Abipolitseiniku kaasamine
  • Haldusmenetlus ja meetmete rakendamine
  • Ennetus ja järelevalve
  • Lastekaitse
  • Tegevus sündmuskohal
  • Isikutega suhtlemine
  • Vahetu sund ja eriettevalmistus
  • Esmaabi
  • Raadioside kasutamine

Abipolitseinikul on võimalus omandada ka ülesande iseseisvalt täitmise pädevus. IPAP ehk iseseisva pädevusega abipolitseinik võib politsei ülesandel määratud piirkonnas teostada iseseisvalt liiklusjärelevalvet ja järelevalvet avalikus kohas käitumise nõuete üle ning samuti politsei ülesandel täita iseseisvalt ülesannet avalikku korda ähvardava vahetu kõrgendatud ohu tõrjumiseks. Selleks tuleb tal läbida teise astme õpe, mis kestab vähemalt 40 tundi ja lõppeb arvestusega. Teise astme õppe eelduseks on esimese astme õppe edukas läbimine ning politsei tegevuses osalemine vähemalt 100 tundi. Teise astme õppes omandatakse iseseisvaks ülesande täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused, õpe viiakse läbi kinnitatud õppekava alusel. Arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise korral on abipolitseinikul õigus kahele kordusarvestusele kolme kalendrikuu jooksul.

Erisused

Abipolitseiniku esimese ja teise astme õpe ei ole kohustuslik inimestele, kes on olnud teenistuses politseiametnikuna või piirivalveametnikuna, julgeolekuasutuse ametnikule ja turvatöötaja kvalifikatsiooni omavale isikule, kes on läbinud turvatöötaja põhiõppe.

Kui abipolitseinikuks kandideerib inimene, kes on olnud teenistuses politseiametnikuna, piirivalveametnikuna või julgeolekuasutuse ametnikuna, võib ta soovi korral läbida tulirelvaõppe või sooritada kohe vastava arvestuse.

Vaata lisaks: